ویدئو کنفرانس

تجهیزات ویدئو کنفرانس امروز به یکی از نیاز های اساسی در بسیاری از شرکت های دولتی و همچنین خصوصی تبدیل شده است. با توجه به بعد مسافت بین ادرات و لزوم برگزاری برخی از جلسات آموزشی و همچنین کاری استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس به یکی از ضروری ترین نیازهای یک سازمان تبدیل کرده است.

فروشگاه ایران تدبیر افتخار دارد که به عنوان نماینده رسمی برندهای مطرح نسبت به فروش تجهیزات ویدئو کنفرانس در ایران اقدام نموده است.