هوش مصنوعی چه کسانی را بیکار خواهد کرد ؟

هوش مصنوعی چه کسانی را بیکار خواهد کرد ؟ به جرات می توان یکی از علومی که در هه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است توسعه برنامه ها و نرم افزارهایی است به نوعی جای انسان وظایف را انجام دهند، می باشد. در حال حاضر نیز هوش مصنوعی قدم در این راه گذاشته است و در چند سال آینده برنامه هایی که به نوعی از این علم نشات گرفته باشند جایگزین برنامه های فعلی خواهند شد.

هوش مصنوعی دارای کاربردهای متنوعی مانند:

  • پردازش گفتار
  • پردازش صوت
  • پردازش تصویر
  • داده کاوی
  • وب کاوی
  • یاد گیری ماشین

در ادامه شکلی نمایش داده شده است که وضعیت کارهایی که در آینده هوش مصنوعی به نوعی وظایف آنان را انجام خواهد داد نمایش داده شده است.

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی