تجهیــزات اکتیــو شبکــه

تجهیــزات پسیو شبکــه

ویدئــو کنفـرانــس

ماشیــن هــای اداری

محصولات MOXA

دوربیــن مــدار بستــه

مدرن و مجهز

تجهیزات صنعتی

موکزا

مدرن و مجهز

تجهیزات ویدئو کنفرانس

سیسـکـــو

مدرن و مجهز

تجهیزات ویدئو کنفرانس

پلـیـکــــام

هر چیزی که نیازه
برای ویدئو کنفرانس های شما

تا ۲۰٪‌تخفیف

حراج تجهیزات شبکه

کلیــه تجهیـزات فیبــر نــوری

۲۰٪ ‌تخفیف

مبدل و ماژول فیبر نوری

کابل فیبر نوری

آداپتور فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری

کلیــه تجهیـزات سرور

۲۰٪ ‌تخفیف

مبدل و ماژول فیبر نوری

کابل فیبر نوری

آداپتور فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری

دوربین های مدار بسته

دوربین های Logitech 4K

دوربین های مدار بسته

دوربین های Logitech 4K

دوربین های مدار بسته

دوربین های Logitech 4K