افزایش طول کابل دوربین Eagle eye با EagleEye Digital Extender

افزایش طول کابل دوربین Eagle eye با EagleEye Digital Extender

طول کابل mini HDCI حداقل 3، 10 ، 20 و 30 متری می باشد در صورتی که بخواهیم دروبین را در محلی دورتر از این فواصل حداکثر تا 100 متر خواهیم دورتر از کدک ویدئو کنفرانس polycom قرار دهیم می توانیم از EagleEye Digital Extender استفاده کنیم.

دستگاه EagleEye Digital Extender در شکل زیر نمایش داده شده است.

ویژگی EagleEye Digital Extender

  • افزایش فاصله بین دوربین و کدک ویدئو کنفرانس polycom
  • افزایش فاصله تا 100 متر
  • نصب آسان
  • افزایش انعطاف در نصب و راه اندازی دوربین

نحوه کار EagleEye Digital Extender این است شما برای افزایش طول کابل یک جفت از این تجهیزات را احتیاج دارید که یک سر کابل mini HDCI از دوربین eagle eye به یک EagleEye Digital Extender متصل می شوید  و طرف دیگر EagleEye Digital Extender خروجی خود را به کدک ویدئو کنفرانس polycom متصل می شود. حال سوال پیش می آید که ارتباط بین دو EagleEye Digital Extender چگونه انجام می شود خیلی راحت با استفاده از یک کابل cat 5e به همین راحتی. در شکل زیر نحوه نصب و راه اندازی با استفاده از EagleEye Digital Extender نمایش داده شده است.

محتویات بسته  EagleEye Digital Extender