ایرانی ها ماندگارترین دانشجو در آمریکا

۹۲ درصد دانشجویان ایرانی دوره دکترا در آمریکا، پس از اتمام تحصیل، به کشور خود بر نمی‌گردند.