روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE - فروشگاه اینترنتی ایران تدبیر

روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE

نقد و بررسی : روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE

روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE

روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE یک روتر از سری ISR می باشد که دسترسی به اینترنت، امنیت جامع و دسترسی وایرلس را ترکیب می کند. این روتر ها بسیار راحت پیاده سازی و مدیریت می شوند. دسترسی به اینترنت، امنیت پیشرفته و خدمات بی سیم را در یک دستگاه دریافت کنید. روتر های مجتمع خدمات سیسکو 1000 سری ( ISR ) ثابت و روتر های با کارایی بالا هستند که راه اندازی و مدیریت آنها آسان است.

مشخصات کلی روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE

مدل CISCO C1121-8PLTEPWE

GE

1

WAN GE/SFP combo

1

ADSL2/VDSL2+

1 G.SHDSL

LTE Advanced (CAT6)

N/A

802.11ac

N/A

LAN GE

8

PoE or PoE+

optional

Integrated USB 3.0 AUX/console

Yes

Pluggable

No

ابعاد (H x W x D)
(44x323x244 mm)

 

نمای جلوی  روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE

نمای پشت روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE

 

شکل 1: سیسکو 1100 سری محصولات خانواده

 

شکل 2: سیسکو Cisco 1100-8P با LTE پیشرفته، پشت و جلوی نمایش

شکل 3: سیسکو Cisco 1100-4P با LTE پیشرفته، پشت و جلوی نمایش

شکل 4 : سیسکو 1101-4P و 1101-4PLTEP با LTE Advanced Pluggable

شکل 5 : سیسکو 1109-2PLTE با CAT4 LTE ثابت

شکل 6 : سیسکو 1109-4PLTE2P با LTE دوگانه

 

اطلاعات مقایسه ای  روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE با سایر مدل های

 

جدول زیر مشخصات کلی مدل های سری Cisco ISR C1100 را بدون وایرولس (wireless) نشان می دهد

مدل

WAN

Wi-Fi

LAN switch

Integrated USB 3.0 console

Pluggable

GE

GE/SFP combo

ADSL2/VDSL2

+ or G.FAST or G.SHDSL

LTE

Advanced (CAT6)

802.11ac

GE

PoE or PoE+

C1101-4P

1

NA

NA

NA

NA

4

NA

NA

Yes

NA

C1109-2PLTEVZ

1

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

Yes

NA

Same CAT4

technology as P-LTE-VZ

C1109-2PLTEUS

1

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

Yes

NA

Same CAT4

technology as P-LTE-US

C1109-2PLTEGB

1

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

Yes

NA

Same CAT4

technology as P-LTE-GB

C1109-4PLTE2P

1

NA

NA

Yes with

Pluggable

Technology

NA

4

NA

NA

Yes

Yes (All),

Dual

Pluggables

C1111-8P (C1111X-8P with 8 GB memory and flash)

1

1

NA

NA

NA

8

4

2

Yes

NA

C1111-4P

1

1

NA

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

C1112-8P

NA

1

1 G.FAST

(Annex B)

NA

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8P

NA

1

1 G.FAST

(Annex A)

NA

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PM

NA

1

1 G.FAST

(Annex M)

NA

NA

8

4

2

Yes

NA

C1116-4P

NA

1

1 VA-DSL (Annex B/J)

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4P

NA

1

1 VA-DSL

(Annex A)

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PM

NA

1

1 VA-DSL

(Annex M)

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

C1101-4PLTEP

1

NA

NA

Yes with

Pluggable

Technology

NA

4

NA

NA

Yes

Yes (All),

Dual

Pluggables

C1111-8PLTEEA

1

1

NA

1 EMEAR &

North

America

NA

8

4

2

Yes

NA

C1111-8PLTELA

1

1

NA

1 LATAM &

APAC

NA

8

4

2

Yes

NA

C1111-4PLTEEA

1

1

NA

1 EMEAR &

North

America

NA

4

2

1

Yes

NA

C1111-4PLTELA

1

1

NA

1 LATAM &

APAC

NA

4

2

1

Yes

NA

C1112-8PLTEEA

NA

1

1 G.FAST

(Annex B)

1 EMEAR &

North

America

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTEEA

NA

1

1 G.FAST

(Annex A)

1 EMEAR &

North

America

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTELA

NA

1

1 G.FAST

(Annex A)

1 LATAM &

APAC

NA

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PMLTEEA

NA

1

1 G.FAST

(Annex M)

1 EMEAR &

North

America

NA

8

4

2

Yes

NA

C1116-4PLTEEA

NA

1

1

ADSL2/VDSL2

+ (Annex B/J)

1 EMEAR &

North

America

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTEEA

NA

1

1

ADSL2/VDSL2

+ (Annex A)

1 EMEAR &

North

America

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTELA

NA

1

1

ADSL2/VDSL2

+ (Annex A)

1 LATAM &

APAC

NA

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PMLTEEA

NA

1

1

ADSL2/VDSL2

+ (Annex M)

1 EMEAR &

North

America

NA

4

2

1

Yes

NA

C1118-8P

NA

1

1 G.SHDSL

NA

NA

4

2

1

Yes

NA

 

 

جدول زیر مشخصات کلی مدل های سری Cisco ISR 1100 را با وایرولس (wireless) نشان می دهد

مدل

WAN

Wi-Fi

LAN switch

Integrated USB 3.0 console

Pluggable

GE

GE/SFP combo

ADSL2/VDSL2+

LTE

Advanced

(CAT6)

802.11ac

GE

PoE or PoE+

C1109-4PLTE2PWZ***

1

NA

NA

Yes with Pluggable Technology

2X2 MIMO

4

NA

NA

Yes

Yes (All), Dual Pluggables

C1111-8PWY*

1

1

NA

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1111-4PWX**

1

1

NA

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1112-8PWE

NA

1

1 G.FAST (Annex B)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PWA

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PWB

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PWE

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PWZ

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1113-8PMWE

NA

1

1 G.FAST (Annex M)

NA

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

C1116-4PWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(ISDN) Annex B/J

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1117-4PWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex A

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1117-4PWA

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex A

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1117-4PWZ

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex A

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

C1117-4PMWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex M

NA

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

 

 

جدول زیر مشخصات کلی مدل های سری Cisco ISR 1100 را با وایرولس  (wireless) و LTE نشان می دهد

مدل

WAN

Wi-Fi

LAN switch

Integrated USB 3.0 console

Pluggable

GE

GE/SFP combo

ADSL2/VDSL2+

LTE Advanced (CAT6)

802.11ac

GE

PoE or PoE+

C1111-8PLTEEAWX*

1

1

NA

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1111-8PLTELAWY**

1

1

NA

1 LATAM & APAC

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1112-8PLTEEAWE

NA

1

1 G.FAST (Annex B)

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTEEAWA

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTEEAWB

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTEEAWE

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1113-8PLTELAWZ

NA

1

1 G.FAST (Annex A)

1 LATAM & APAC

2X2 MIMO

8

4

2

Yes

NA

C1116-4PLTEEAWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (ISDN) Annex B/J

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PMLTEEA

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex M

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTEEAWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTEEAWA

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PLTELAWZ

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+ (POTS) Annex A

1 LATAM & APAC

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1117-4PMLTEEAWE

NA

1

1 ADSL2/VDSL2+

(POTS) Annex M

1 EMEAR & North America

2X2 MIMO

4

2

1

Yes

NA

C1101-4PLTEPWX***

1

NA

NA

Yes with Pluggable Technology

2X2 MIMO

4

NA

NA

Yes

Yes (All)

 

 

جدول زیر اطلاعات لایسنس های Cisco ISR 1100 را نشان می دهد

پارت نامبر

Bundles

ویژگی

SL-1100-8P-IPB

SL-1100-4P-IPB

SL-1100-2P-IPB

IP Base (default)

Routing protocols, ACL, NAT, QoS, BFD, VRF Lite, IP SLA Responder.

SL-1100-8P-APP(=)

SL-1100-4P-APP(=)

SL-1100-2P-APP(=)

Application Experience (APP)

IP Base + advanced networking protocols: L2TPv3, MPLS.

Application Experience: PfRv3, NBAR2, AVC, IPSLA Initiator.

Hybrid Cloud Connectivity: LISP, Virtual Private LAN Services (VPLS), Ethernet over MPLS.

SL-1100-8P-SEC(=)

SL-1100-8P-SECNPE(=)

SL-1100-4P-SEC(=)

SL-1100-4P-SECNPE(=)

SL-1100-2P-SEC(=)

SL-1100-2P-SECNPE(=)

Security (SEC)

IP Base + Advanced Security: Zone-based firewall, IPsec VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), FlexVPN, GETVPN.

Provides up to 50 Mbps IPsec performance. SEC license needed for CVO deployment option.

FL-VPERF-8P-200(=)

FL-VPERF-4P-100(=)

IPSec Performance (VPERF)

IPsec Performance: Additional 100 Mbps for ISR 1100-4P and 200 Mbps for ISR 1100-8P. Not applicable on C1109-2PLTE models.

FL-1100-8P-HSEC(=)

FL-1100-4P-HSEC(=)

FL-1100-2P-HSEC(=)

IPSec HSEC

IPSEC HSEC License for Cisco ISR 1100 8P,ISR 1100 4P, and 1100 2P. Support with IOS XE 16.8.1 or later releases.

C1F1PISR1100S8PK9

C1F1PISR1100S4PK9

Cisco One S/W Bundle

APP, SEC, PRIME licenses (SL-1100-8P-IPB, C1-SL-11008P-APP, C1-SL-1100-8P-SEC or C1-SL-1100-8P-SECNPE,

C1-PI-LFAS-ISR-K9, C1F1VISR1100S8P-01, C1-SL-1100-

PAK) or (SL-1100-4P-IPB, C1-SL-1100-4P-APP, C1-SL1100-4P-SEC or C1-SL-1100-4P-SECNPE, C1-PI-LFASISR-K9, C1F1VISR1100S4P-01, C1-SL-1100-PAK). Cisco ONE selection option is with separate SWSS PID under C1-ISR-ADD.

 

 

 

 

 

 

مشخصات فنی :

برند

تعداد پورت

8 پورت

تکنولوژی اترنت

Gigabit Ethernet

نوع سری روتر

Cisco Router ISR 1100

حافظه Flash

4 گیگا بایت

حافظه رم

POE

دارد

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “روتر شبکه سیسکو CISCO C1121-8PLTEPWE”